ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Wirtualne biura uznane za działalność regulowaną wymagającą wpisu w nowo utworzonym rejestrze

25.10.2021

Już za tydzień – 31 października – obowiązywać zaczyna kolejna cześć zmian wprowadzonych do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany wynikają wprost z nowelizacji ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która stanowi implementacje unijnych regulacji do polskiego porządku prawnego.

Szczególnie ważne w kontekście wirtualnych biur jest zdefiniowanie podmiotów działających na rzecz spółek lub trustów.

Czym jest działalność na rzecz spółek lub trustów?

W rozumieniu ustawy działalność na rzecz spółek lub trustów to działalność przedsiębiorców w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi, w zakresie świadczenia usług polegających na:
• tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
• pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
• zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
• działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
• działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Rejestr

Uznanie przez ustawodawcę za podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów rodzi określone konsekwencje. Najważniejszą jest wymóg dokonania wpisu do utworzonego specjalnie w tym celu rejestru. Oznacza to konieczność złożenie wniosku w formie elektronicznej, który oprócz danych przedsiębiorcy będzie zawierał wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów wraz z załącznikami, o których piszemy poniżej.

Dostosowanie się do nowych przepisów najpóźniej do końca kwietnia 2022
Jeżeli do dnia wejścia w życie nowych przepisów określony podmiot świadczył usługi związane z prowadzeniem wirtualnego biura, to obowiązany jest dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia ich wejścia w życie.
Wykonywanie działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów podlega karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów wnosi się w formie elektronicznej.
Wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów zawiera:
• imię i nazwisko albo nazwę (firmę);
• numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz NIP;
• wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów;
• kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek.

Oprócz uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru konieczne będzie spełnienie także następujących warunków:

• niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością na rzecz spółek lub trustów. Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów – potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Informacje na temat Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów są publikowane na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach pod adresem www.slaskie.kas.gov.pl