Regulamin

REGULAMIN

1 Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Usługa – polega na udostępnieniu Użytkownikom dostępu do Systemu Obsługi Wirtualnego Biura DESKTOMY.

Usługodawca – MBT MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000411673, NIP 9542736593, podmiot udostępniający możliwość korzystania z Usługi

Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego lub osoba pełnoletnia o zdolności do czynności prawnych, którzy zaakceptowali Regulamin i korzystają z Usługi.

Aplikacja – system dostępny poprzez Internet, działający pod adresem w domenie „desktomy.pl” umożliwiający świadczenie Usługi.

Klient – klient Użytkownika, któremu zostało stworzone konto w Aplikacji – firma będąca klientem wirtualnego biura.

Serwis – strona internetowa poświęcona Aplikacji znajdująca się pod adres www.desktomy.pl

Konto – stworzone przez Użytkownika w Aplikacji, służy do korzystania z Usługi, posiada różne parametry w zależności od wybranego i opłaconego pakietu.

2 Przedmiot regulaminu i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania Usługi, zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz prawa i obowiązki Użytkownika. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać Regulamin.

3 Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
 2. Usługodawca zaleca korzystanie z następujących przeglądarek: Chrome wersja 11 lub wyższa, Firefox wersja 4 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Korzystając z innych Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji.
 3. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  3. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych,
  4. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  5. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  6. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

4 Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą założenia Konta w Aplikacji i zaakceptowania regulaminu.
 2. Logowanie się do Aplikacji równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Konta Użytkownika z Aplikacji na życzenie Użytkownika.

5 Płatności

 1. Utrzymanie Konta w Aplikacji jest bezpłatne.
 2. Każdy Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy bezterminowy okres na testowanie Aplikacji pod warunkiem nie przekroczenia ilości 5 (słownie pięciu) aktywnych Klientów w aplikacji.
 3. Po przekroczeniu ilości 5 aktywnych Klientów Użytkownik zainteresowany dalszym korzystaniem z Aplikacji zobowiązany jest uiścić opłatę na podstawie wystawionej faktury pro forma, w terminie 7 dni kalendarzowych, zgodnie z wybranym pakietem i aktualnym cennikiem.
 4. Opłata za wybrany pakiet zostanie naliczona na podstawie ilości aktywnych w Aplikacji Klientów pod koniec miesiąca.
 5. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji Użytkownikowi w przypadku opóźnieniu w płatności dłuższym niż 3 dni robocze.
 6. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach reklamacji może zwrócić ostatnią wpłaconą do Aplikacji kwotę.
 7. Usługodawca po otrzymaniu opłaty prześle Użytkownikowi stosowną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację przez Użytkownika takiego sposobu wystawiania faktur i paragonów.

 6 Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich Użytkowników Aplikacji i dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom dostępnych usług
 2. Usługodawca ma prawo do zablokowania konta każdego Użytkownika, który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie oraz ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania serwisów typ SaaS (Software as a Service) i wypowiedzenia umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych i technicznych w działaniu Aplikacji w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, koniecznością rozbudowy Aplikacji, zamiany jego konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania, na którym oparta jest Aplikacja.
 4. Usługodawca będzie starał się planować przerwy, o których mowa w punkcie uprzednim i będzie starał się uprzedzać Użytkowników o nich z minimalnie 24 godzinnym wyprzedzeniem, chyba, że przerwa techniczna lub konserwacyjna została wywołana przyczyną nagłą i nieprzewidzianą (np. awaria).

7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać Aplikacji w sposób łamiący ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego i nie będzie emitować poprzez Aplikację treści uznanych za obraźliwe i naruszające jakiekolwiek interesy jakiejkolwiek grupy społecznej oraz firm i przedsiębiorstw w szczególności zobowiązuje się szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przetestowania utworzonych strona za pomocą Aplikacji szczególnie, gdy korzysta ona z formularzy lub integracji z zewnętrznymi dostawcami.
 4. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za efekty prowadzonych przez siebie działań za pomocą Aplikacji

8 Polityka prywatności i ochrona danych

 1. Zakładając konto w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usługi, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji oraz wysyłania materiałów promocyjnych pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 2. Dane Użytkownika nie są udostępniane żadnym podmiotom, osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji mających umocowanie prawne przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich zmiany.
 4. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika

9 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie a Użytkownik jest zobowiązany do kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem www.desktomy.pl/regulamin
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany, o których mowa obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.04.2015 r.