REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DESKTOMY DLA ZAPROSZONYCH UŻYTKOWNIKÓW

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem desktomy.pl prowadzony jest przez MBT MEDIA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000411673, NIP: 9542736593, REGON: 242844466, kapitał zakładowy: 15 000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@desktomy.pl, tel. +48 508 864 660.
 2. Serwis pl przeznaczony jest dla Przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu usług Wirtualnego Biura i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis pl, zasady i warunki świadczenia tych usług, , a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis oraz Usługodawca nie są stronami stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami a ich klientami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z umów zawieranych między nimi.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego;
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II Definicje

 1. FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz  dostępny w zaproszeniu wysłanym przez Kontrahenta, umożliwiający uzyskanie dostępu do Oprogramowania. Formularz Rejestracyjny umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 2. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja przez Klienta lub samodzielna rejestracja na podstawie zaproszenia wysłanego przez kontrahenta Klienta  oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 3. KONTO ADMINISTRATORA – Konto stworzone przez Usługodawcę na rzecz Klienta tj. Usługobiorcy o statusie administratora, umożliwiające zakładanie Kont kontrahentom Klienta, korzystającym z Wirtualnego Biura.
 4. KONTO KONTRAHENTA – Konto stworzone przez administratora (Klienta) na rzecz jego kontrahenta, który korzysta z usługi Wirtualnego Biura.
 5. KLIENT – Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu usług Wirtualnego Biura, korzystający z Usług Elektronicznych.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest w wyłącznie w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu, stanowiąca narzędzie do koordynacji Wirtualnego Biura.
 8. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 10. SAAS – („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 11. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie jako z e-usługi świadczonej przez Operatora możliwe jest w modelu SaaS.
 12. USŁUGODAWCA, OPERATOR – MBT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000411673, NIP: 9542736593, REGON: 242844466, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice.
 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. WIRTUALNE BIURO – usługa świadczona przez Klienta, polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej przedsiębiorców, w szczególności poprzez udostępnienie miejsca do rejestracji działalności gospodarczej lub siedziby spółki, bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w udostępnionym przez Klienta miejscu.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak Oprogramowanie wraz z aktualizacjami wliczonymi w cenę pakietu, w tym prowadzenie Konta umożliwiającego:
  1. zdalny dostęp do panelu zarządzania Kontem Kontrahenta,
  2. zarządzanie korespondencją kontrahentów Klienta, w odczytywanie korespondencji, wysyłanie próśb o skan, usuwanie korespondencji
  3. wysyłanie wiadomości wewnętrznych, powiadomień oraz komunikatów do Klientów,
  4. wgląd do faktur za usługi Wirtualnego Biura,
  5. wgląd do zestawień miesięcznych, dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta,
  6. dokonywanie rezerwacji pomieszczeń typu sala konferencyjna dokonywanych na rzecz kontrahentów Klienta.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie ..
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. W celu założenia Konta, należy wypełnić Formularz Rejestracyjny o wskazane w nim dane, zgodnie ze stanem faktycznym oraz prawnym i przesłać go do Usługodawcy. Uzyskane informacje umożliwiają założenie Konta. W przypadku dokonania skutecznej rejestracji, Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Oprogramowania zawierana jest na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana przez Klienta w dowolnym momencie. Informacje o funkcjonalnościach Oprogramowania oraz zasadach budowania cennika i jego stawkach dostępne są na stronie Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za modyfikacje funkcjonalności Oprogramowania wprowadzone przez niego w związku z konfiguracją Oprogramowania.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Oprogramowania oraz z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz ochronę danych osobowych.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Oprogramowania w przypadku naruszenia przez Użytkownika pozostałych postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do momentu wyjaśnienia kwestii naruszeń, a najpóźniej do 14 dni od momentu zablokowania dostępu.
 12. Użytkownik zablokowany traci możliwość logowania się, a w przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany w aplikacji, zostaje z niej automatycznie wylogowany.

V. Warunki korzystania z Konta

 1. Osoba fizyczna może stać się Użytkownikiem na dwa sposoby:

a) przez otrzymanie indywidualnych danych dostępowych do Konta Kontrahenta wygenerowanych przez Klienta Serwisu i zalogowanie się na Konto Kontrahenta, które to zalogowanie jest dobrowolne,

b) poprzez otrzymanie zaproszenia przez Kontrahenta do zarejestrowania się w Serwisie celem zarządzania Kontem Kontrahenta, zarejestrowanie i zalogowanie się w Serwisie, które to zarejestrowanie i zalogowanie są dobrowolne.

 1. Przyjęcie zaproszenia przez Osobę fizyczną i dokonanie rejestracji powoduje, że dane ujęte w Formularzy Rejestracyjnym zostaną zapisane na Koncie Administratora.

 

 1. Zaprzestanie korzystania z Konta Kontrahenta może nastąpić na dwa sposoby:
 1. Przez usunięcie Użytkownika z listy Użytkowników Konta Kontrahenta przez Kontrahenta lub innego Użytkownika
 2. Przez usunięcie Użytkownika z listy Użytkowników przez Klienta
 1. Usunięcie Użytkownika z listy Użytkowników Konta Kontrahenta nie powoduje skasowania dostępu do Konta. Użytkownik nadal posiada swoje indywidualne dane dostępowe, przy czym jego Konto nie jest powiązane z żadnym Kontem Kontrahenta

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@desktomy.pl.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 2. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony (w tym Oprogramowanie) zamieszczone na stronie internetowej pod adresem desktomy.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością MBT MEDIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000411673, NIP: 9542736593, REGON: 242844466, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony desktomy.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony desktomy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis oraz Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu tych naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorców wprowadzanych w Serwisie, w szczególności poprzez tworzenie tzw. back up’u danych Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

IX. Gwarancja SLA

 1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii na poziomie 98%.
 2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.
 3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:
  1. Dostarczanie łącza internetowego do serwera.
  2. Dostarczanie prądu do serwera.
  3. Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.
  4. Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.
  5. Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.
  6. Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.
 4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
  1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,
  2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
  3. problemów związanych z wykorzystaniem Usług Elektronicznych do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.
  4. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
  5. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. oknami serwisowymi – podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.
  7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień niezwiązanych z głównymi funkcjami serwera.
  8. działaniem siły wyższej.
 5. Siła wyższa, o której mowa w pkt 4 lit. h) niniejszego rozdziału, to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej
 6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług Elektronicznych, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

X. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem jego Konta.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 7. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.